Založit novou webovou stránku nebo e-shopChci nový web
aktualizováno: 05.08.2014 13:30:12 

Masarykova ZŠ Návsí šk.r. 2007/2008

Školská rada

                                                                                    zápisy z jednání dne:

                                                                                    10.10.2007

                                                                                    14. 4. 2008

 


 

 

Základní ustanovení

Složení školské rady

Jednací řád ŠR

Školská rada

§ 167 zákona o....
 
(1) Při základních, středních a vyšších odborných školách se zřizuje školská rada. Školská rada je orgán školy umožňující zákonným zástupcům nezletilých žáků, zletilým žákům a studentům, pedagogickým pracovníkům školy, zřizovateli a dalším osobám podílet se na správě školy. Pokud je součástí právnické osoby více těchto škol, je možné zřídit jednu školskou radu. Při vyšší odborné škole se školská rada zřizuje vždy samostatně.
 
(2) Školskou radu zřizuje zřizovatel, který zároveň stanoví počet jejích členů a vydá její volební řád. Třetinu členů školské rady jmenuje zřizovatel, třetinu volí zákonní zástupci nezletilých žáků a zletilí žáci a studenti a třetinu volí pedagogičtí pracovníci dané školy. Členem školské rady nemůže být ředitel školy. Ve školách, které nejsou zřízeny státem, krajem, obcí nebo svazkem obcí, plní úkoly zřizovatele podle věty první a druhé ředitel školy.
 
(3) Týž člen školské rady nemůže být současně jmenován zřizovatelem, zvolen zákonnými zástupci nezletilých žáků a zletilými žáky a studenty nebo zvolen pedagogickými pracovníky školy.
 
(4) Ředitel školy zajistí v souladu s volebním řádem řádné uskutečnění voleb do školské rady.
 
(5) Nezvolí-li zákonní zástupci nezletilých žáků nebo zletilí žáci a studenti stanovený počet členů školské rady ani na základě opakované výzvy, jmenuje zbývající členy školské rady ředitel školy.
 
(6) Funkční období členů školské rady je tři roky.
 
(7) Školská rada zasedá nejméně dvakrát ročně; zasedání školské rady svolává její předseda, první zasedání školské rady svolává ředitel školy. Ředitel školy nebo jím pověřený zástupce je povinen zúčastnit se zasedání školské rady na vyzvání jejího předsedy. Školská rada na svém prvním zasedání stanoví svůj jednací řád a zvolí svého předsedu. K přijetí jednacího řádu se vyžaduje schválení nadpoloviční většinou všech členů školské rady.
 

§ 168


 
(1) Školská rada
 
  a)
vyjadřuje se k návrhům školních vzdělávacích programů a k jejich následnému uskutečňování,

  b) schvaluje výroční zprávu o činnosti školy,

  c) schvaluje školní řád, ve středních a vyšších odborných školách stipendijní řád, a navrhuje jejich změny,

  d) schvaluje pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků v základních a středních školách,

  e) podílí se na zpracování koncepčních záměrů rozvoje školy,

  f) projednává návrh rozpočtu právnické osoby na další rok, vyjadřuje se k rozboru hospodaření a navrhuje opatření ke zlepšení hospodaření,

  g) projednává inspekční zprávy České školní inspekce,

  h) podává podněty a oznámení řediteli školy, zřizovateli, orgánům vykonávajícím státní správu ve školství a dalším orgánům státní správy.

 

(2) Ředitel školy je povinen umožnit školské radě přístup k informacím o škole, zejména k dokumentaci školy. Informace chráněné podle zvláštních právních předpisů17) poskytne ředitel školy školské radě pouze za podmínek stanovených těmito zvláštními právními předpisy. Poskytování informací podle zákona o svobodném přístupu k informacím tím není dotčeno.
 
(3) O schválení dokumentů uvedených v odstavci 1 písm. b) až d) rozhodne školská rada do 1 měsíce od jejich předložení ředitelem školy. Pokud školská rada tento dokument neschválí, ředitel školy předloží dokument k novému projednání do 1 měsíce. Opakovaného projednání se účastní zřizovatel. Není-li dokument schválen ani při opakovaném projednání nebo pokud školská rada neprojedná dokumenty uvedené v odstavci 1 písm. b) až d) do 1 měsíce od jejich předložení ředitelem školy, rozhodne o dalším postupu bez zbytečného odkladu zřizovatel.
 
(4) Ve školách, které nejsou zřízeny státem, krajem, obcí, nebo svazkem obcí, plní úkoly zřizovatele podle odstavce 3 ten, kdo ustanovil ředitele školy do funkce.


Složení školské rady
Předseda: Mgr. Jiřina Hartlová
                                    (zástupce učitelů)
Dále:     
                 RNDr. Vladimíra Demková
                                    (zástupce učitelů)
                 Ing. Ilona Klusová
                                    (zástupce OÚ)
                 Anna Luberová
                                    (zástupce OÚ)
                 Jana Hamrozivá
                                    (zástupce rodičů)
                 Bc. René Byrtus
                                    (zástupce rodičů)

Jednací řád školské rady
 
Členství v radě školy /dále je RŠ/ je na tříleté volební období. Rada školy je šestičlenná. Ve svých jednáních se řídí § 167 a § 168 zákona č. 561/2004 Sb. /školský zákon/
 
 
1.    Na své první schůzce zvolí předsedu a jednatele.
2.    Předseda RŠ svolává schůzi nejméně 2x ročně, na podnět ředitele školy
nebo člena RŠ i mimo stanovený termín
3.    RŠ projednává otázky vyplývající z § 168 zákona č. 561/2004 Sb. 
/školský zákon/, jehož znění má každý člen RŠ k dispozici             
4.    O projednávaných otázkách a jejich realizaci rozhoduje RŠ prostým hlasováním. V případě rovnosti hlasů má předseda právo 2 hlasů.
5.    Z každého jednání RŠ pořizuje jednatel zápis. Jeho kopii obdrží každý člen RŠ, originál se zakládá u ředitele školy a předsedy školské rady
6.    RŠ má právo přiznat ke svému jednání kromě ředitele školy i další osoby zainteresované v projednávaných otázkách
7.    RŠ přijímá a realizuje podněty ze strany zřizovatele, ředitele školy a rodičovské veřejnosti, s výsledky těchto jednání seznamuje všechny zainteresované strany.
8.    RŠ – zápis o jednáních do Návsíčka
TOPlist