Založit novou webovou stránku nebo e-shopChci nový web
aktualizováno: 05.08.2014 13:30:12 

Masarykova ZŠ Návsí šk.r. 2007/2008

Provozní řád

Ke stažení zde     

 

Provozní řád školní jídelny při Masarykově ZŠ v Návsí

 1. Zásady provozu:

  Provoz ŠJ se řídí vyhláškou č. 107/2005 o školním stravování ze dne 25.2.2005

  FH /Metodikou spotřebního koše.

  561 /2004 Novým školským zákonem.

  258 /2000 Sb. Zákonem o ochraně veřejného zdraví.

  137/2004 Sb.-novela vyhl.602/2006 Sb. o hygienických požadavcích a zásadách osobní

  a provozní hygieny při činnostech epidemiologicky závažných.

  Vyhláškou 490/2000 o rozsahu znalostí a dalších podmínkách k získání odborné způsobi-

  losti v některých oborech ochrany veřejného zdraví.

  Nařízení ES 852/2004 O hygieně potravin od 1.1. 2006

  Nářízení ES 178/2002 Obecné zásady potravinového práva.

  Rozsah poskytovaných služeb viz. Systém HACCP

Základní vyhlášky a předpisy jsou k dispozici u ředitele ZŠ.

Jídelníček je sestavován na základě zdravé výživy a dodržování spotřebního koše sledova-

ných potravin.

 

 1. Organizace provozu stravování:

  -vstup do školní jídelny dovolen 7.00 – 8.00 pouze s platnou stravovací kartou

  11.00 –14.00

  -žáci docházejí do jídelny přezutí v doprovodu pedagogů,možnost vynášení potravin jako

  součást obědu ( músli tyčinku,fruiko) v omezeném množství.

-výdej jídel pro cizí strávníky: jídlonosiče 10:50 – 11.15

vchod do hosp.budovy (vždy na výměnu,tzn.2 ks)

-výdej jídel z kuchyně na jídelnu 11.20 – 13.20

v případě prvního dne nemoci dítěte(pokud není odhlášené), je možno si oběd vyzvednout

do jídlonosiče v době: 10.40 – 11.15, 13.20 – 13.30

nebo odhlásit v první den nemoci v době 6.30 – 8.00 osobně u vedoucí jídelny,

telefonicky na č. 558 357 203 , elektronicky na jidelnazsnavsi@seznam.cz nebo na webo-

vých stránkách školy www.zsnavsi.cz v sekci STRAVOVÁNÍ,oddíl ODHLÁŠKY

OBĚDŮ.

Další dny nemoci může dítě odebírat obědy pouze jako cizí strávník.

Neodhlášené a neodebrané obědy budou zákonnému zástupci vyúčtovány

v plné výši,tzn. i s režijními náklady.

-přihlašování obědů nejpozději do 8.00 hod

  -odhlašování obědů v ten den do 8.00 hod, ve výjimečných případech i později.

  2. Placení stravného

  - inkasem ze sporožira(účet u Čs.spořitelny).Nahlásit č.ú. vedoucí ŠJ a vyřídit souhlas

 • s inkasem v bance, potvrzený tiskopis odevzdát vedoucí ŠJ.

  - inkasem z ostatních bank-taktéž jak výše

  - v hotovosti (první platba a v některých případech,které posoudí vedoucí ŠJ).

 

  Termíny placení: v hotovosti - poslední dva pracovní dny před nadcházejícím měsícem,

  výjimečně první den v novém měsíci do 8.00

  Noví žáci, kteří nastoupí do školy v září (včetně prvňáčků) platí v září

  vždy obědy v hotovosti,v dalších měsících si potom vyberou způsob platby.

  K ceně oběda je účtována při první platbě částka 25,-Kč za stravovací kar-

  tu,která slouží k vyzvedávání obědů po celou docházku žáka do školy.

  inkasem – k 25.dni měsíce na nadcházejíci měsíc.

vrácení přeplatků-při platbě v hotovosti se odečtou s platby na následující měsíc.

-při platbě inkasem ve výpisu za následující měsíc(příklad:přeplatek

za září ve výpise za říjen,tzn. v listopadu).Na sporožiru samostatná kolon-

ka ( vratek za měsíc září),ve výpisu z jiných bank přeplatek odečten

z platby na další měsíc(menší poplatky)

úřední hodiny vedoucí jídelny 6.45 – 8.00, 10.40 – 14.00

pracovní doba vedoucí jídelny 6.20 – 14.50


V případě nezaplacení strávného v daný den oběd nedostane.

-při placení stravného si nový strávník zakoupí čipovou kartu, která je měsíčně po zaplacení

aktivována

-při zapomenutí nahlásí strávník tuto skutečnost předem vedoucí školní jídelny,která vystaví náh-

  radní doklad

-při poničení nebo znehodnocení a ztrátě karty si strávník pořídí kartu novou

-používanou, ale nepoškozenou kartu odkoupí zpět školní jídelna

Zařazování žáků dle věkových kategorií:

Podle vyhlášky 107/2005 Sb. o školním stravování jsou do věkových skupin strávníci zařazováni

do výživových a finančních limitů rozhodných pro stanovení výše stravného podle data narození.

Do věkových skupin jsou žáci zařazováni na dobu školního roku, ve kterém dosahují věku podle

bodů:

1.skupina 7-10 let cena oběda 18,- Kč

2.skupina 11-14 let cena oběda 20,-Kč

3.skupina 15 a více roků cena oběda 23,-Kč


Strávníka zařazujeme podle věku, kterého dosáhne ve školním roce ( podle školského zákona začí-

na školní rok 1.9. a končí 31.8. následujicího kalendářního roku).To znamená, že dítě, které dosáh-

ne ve školním roce 11 a 15 let, bude zařazováno do vyšší skupiny i kdyby věku dosáhlo 31.8.

 

Vlastní organizace provozu:

-žáci docházejí do jídelny v doprovodu pedagogického dozoru, polévku si nalévají z připravených

mís na stole

-cizí strávníci docházejí do jídelny od 11.40 – 12.10 12.45 – 13.05

hlavní jídlo a nápoje si strávníci vyzvedávají u výdejního okna, příbory a tácky jsou nachystány

ve výdejním vozíku

-děti mají možnost přídavků stravy

-použité nádobí a příbory se odkládají na okno s použitým nádobím-odděleně

Povinnosti strávníků:

-žáci jsou povinni řídit se pokyny pedagogického dozoru,vedoucí jídelny a kuchařky

-cizí strávníci jsou povinni dodržovat určený čas výdeje

-všichni strávníci jsou povinni se chovat při stravování ohleduplně, v souladu s hygienickými

a společenskými pravidly při stolování

-problémy nebo své připomínky k pokrmům strávník hlásí vedoucí jídelny nebo vedoucí kuchařce

-technické nebo hygienické závady strávník hlásí vedoucí jídelny, kuchařce

-za mimořádný úklid (tj. rozbité nádobí, rozlitý nápoj...) a čistotu stolů během výdejní doby zodpo-

vídá určená kuchařka

-úraz, nevolnost ve školní jídelně hlásí strávníci svému pedagogickému dozoru a vedoucí jídelny

-úraz cizích strávníku se hlásí vedoucí jídelny

-připomínky rodičů ke stravování se podávají u vedoucí jídelny a ředitele ZŠ

-provozní řád a jídelní lístek je vyvěšen na vývěskách ZŠ , v jídelně a na webových stránkách

školy

-na začátku školního roku jsou žáci seznámeni s provozním řádem v třídnické hodiněV Návsí 03.09.2007                                  ředitel ZŠ Návsí                                    vedoucí ŠJ Návsí

TOPlist